Co może windykator? – musisz to wiedzieć

Co może windykator? – musisz to wiedzieć

Fakty i mity co może windykator, które powinien znać każdy dłużnik

Co roku w naszym kraju wzrasta liczba osób które korzystają z kredytów oraz pożyczek. Rośnie również odsetek ludzi mających problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań. Tylko pod koniec 2018 roku łączny dług wzrósł o 2,4 mld złotych, a 33 tys. osób dodatkowo przestało spłacać swoje zobowiązania. Można odnieść pierwsze wrażenie, iż osoby te nie panują nad swoimi wydatkami i zaciągają kredyty, których to nie są w w stanie spłacać. Jednak to tylko pobieżne spojrzenie na ten problem.

Wypadek losowy, choroba, brak możliwości wykonywania pracy mogą sprawić, że nieszczęśliwie osoby mogą utracić płynność finansową i zaczynają mieć problemy z terminowym regulowaniem kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań. Czasem zdarza się, że po prostu, najzwyczajniej w świecie zapominamy o jakimś rachunku i z automatu stajemy się dłużnikami, o czym dowiadujemy się dopiero w momencie otrzymania listu wzywającego do zapłaty, bądź telefonu od windykatora. 

W powszechnej opinii oraz w mediach powstało wiele krzywdzących mitów na temat działalności firm windykacyjnych, przez co dłużnicy najzwyczajniej w świecie unikają ich jak ognia. To błąd. Dlaczego? Co może windykator?

Windykator kto to? Różnica w porównaniu do komornika.

Są to specjaliście z kompletną wiedzą z zakresu finansów, którzy są w stanie znaleźć wspólne rozwiązanie i pomóc w spłacie zaległych zobowiązań. Są w stanie znaleźć consensus pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem pożyczkowym / kredytowym. Zadaniem windykatora jest odzyskanie należności od osób zalegających z płatnościami (np. z rat kredytów, czy zapłatą faktur) na rzecz wierzyciela, którego to reprezentuje, czyli podmiotu dla którego dłużnik jest winny pieniądze. Niespłacane na czas zobowiązania mogą stanowić zapalnik dla dalszych problemów finansowych.

Windykatorzy są w stanie uratować osobę / przedsiębiorstwo posiadające zadłużenie przed dalszym, pogarszaniem swojej kondycji finansowej i ostateczną niewypłacalnością, postępowaniem egzekucyjnym z ramienia komornika, czy utratą dorobku swojego życia. Pomagają równocześnie firmom-wierzycielom zachować swoją równowagę finansową, co przekłada się w skali makro na kondycję gospodarki. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy windykatorów, póki jest jeszcze na to czas. Niestety, nie wszyscy są tego świadomi, a większością osób kierują błędne stereotypy dotyczące windykatorów, które powielane są w internecie. Jaka jest podstawa pracy i uprawnienia windykatorów? Co może windykator?

Czy windykator może zająć pensję i zmusić do spłaty długu?

To nieprawda. Windykator nie ma uprawnień i możliwości prawnej, aby nakazać osobie zadłużonej spłatę zaległych zobowiązań. Windykator jest mediatorem / negocjatorem pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Oferuje on osobie zadłużonej polubowne rozwiązanie jej sprawy związanej z niespłaconą pożyczką lub kredytem. Co może windykator? Może ustalić plan spłaty zobowiązania, jednak chęć uregulowania zadłużenia musi być dobrowolna i za zgodą dłużnika. Zabronione są zaś działania, które polegałyby na zmuszeniu dłużnika do spłaty długów przez windykatora. Specjalista z firmy windykacyjnej nie może stosować środków przymusu, grozić, czy zastraszać.

Profesjonalne firmy windykacyjne, chcąc być traktowane jako rzetelne i pro-klienckie nie dopuszczają się takich czynów. Istnieje organizacja regulująca rynek oraz etykę zawodu windykatora, czyli Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW), który zrzesza uczciwe oraz profesjonalne firmy windykacyjne. Podchodzą one do osób zadłużonych „po ludzku”, dążą do polubownego i szybkiego rozwiązania zaistniałych problemów oraz działają na korzyść obu stron. Firmy zrzeszone w PZZW mają obowiązek przestrzegania Kodeksu Postępowania i Etyki, który reguluje sposób pracy firm windykacyjnych. Oznacza to, że firma windykacyjna zajmująca się sprawą danej osoby, traktować będzie ją w sposób etyczny oraz z poszanowaniem praw dłużnika.

Czy trzeba rozmawiać z windykacją?

To również nie jest prawdą. Niestety takie „fachowe porady” można znaleźć na forach dyskusyjnych, czy stronach „antywindykacyjnych”. Wraz z każdym dniem zwłoki kwota zadłużenia z tytułu niespłaconej pożyczki lub kredytu może wzrastać. Są to odsetki, odsetki ustawowe, koszty obsługi, koszty związane ze skierowaniem sprawy do sądu, czy egzekucji komorniczej. Czyli osoba zadłużona zapłaci najzwyczajniej w świecie więcej, i to dużo. Unikanie kontaktu z windykatorem nie jest w rzeczywistości dobrym rozwiązaniem.

Mając świadomość swoich problemów finansowych i nie wiedząc, od czego to zacząć zmieniać, pomoc uzyskać możemy własnie od windykatora, z który to możemy wspólnie ustalić plan spłaty zobowiązania, który będzie możliwy do wykonania. Dzięki temu zaoszczędzimy zarówno własne pieniądze, jak i nerwy. Windykacja polubowna pozwala na zaoszczędzenie kosztów ale również na korzystne negocjacje, jak np. umorzenie odsetek niespłaconej pożyczki / kredytu (czego nie może zrobić komornik).

Windykator może to samo co komornik

Jest to nieprawda. Zaczynając od komornika, jest to funkcjonariusz publiczny, działający z ramienia sądu rejonowego. Zadaniem komornika jest wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach związanych z roszczeniami pieniężnymi (np. niespłacona pożyczka, kredyt) oraz niepieniężnymi. Prawa oraz obowiązki komorników regulowane są przez ustawy o komornikach sądowych oraz kosztach komorniczych. Kontakt ze strony komornika jest równoznaczny z tym, iż sprawą zaległych zobowiązań zajmuje się sąd, który nakazuje zwrot długu.

Windykator zaś to osoba, która reprezentuje wierzyciela i zajmuje się odzyskiwaniem należności za pomocą tworzenia wspólnych ustaleń i planów spłat z dłużnikami. Z usług windykatorów korzystają podmioty (np. banki, firmy pożyczkowe), które nie są w stanie skutecznie dochodzić swoich należności, bądź nie chcą ze względów wizerunkowych brać na siebie takiego zadania. Firmom, które są wierzycielami zależy na szybkiej spłacie zobowiązań przez swoich dłużników i utrzymywaniu płynności finansowej. Kontakt ze strony specjalisty ds. windykacji oznacza, że możemy jeszcze stworzyć dogodny, nieobciążający plan spłaty i finalnie polubownie spłacić swoje zobowiązanie. Windykator dzięki indywidualnemu podejściu i specjalistycznym narzędziom jest w stanie pomoc osobie zadłużonej spłacić zaległości finansowe i znaleźć rozwiązanie dla tworzącej się spirali długów.

Wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej

To prawda. Windykator może kontaktować się z osobami zadłużonymi w celu zaproponowania pomocy w spłacie istniejących, zaległych zobowiązań (np. z tytułu kredytów, pożyczek). Najczęściej zaś windykatorzy korzystają z takich rozwiązań, jak kontakt telefoniczny, wiadomość SMS, wiadomość e-mail, listy, czy osobisty kontakt. Windykator powinien poinformować osobę posiadającą dług kogo reprezentuje i w imieniu jakiego wierzyciela podejmuje swoje działania. Znając te informacje możemy zweryfikować jakiej sprawy dotyczy kontakt (np. niespłacona pożyczka, rachunek telefoniczny, kredyt) i czy rzeczywiście chodzi o nasz dług.

Warto zwrócić szczególną uwagę na korespondencję listowną oraz e-mail, gdyż listy niepodpisane, nieposiadające konkretnych informacji, czy bez daty mogą budzić wątpliwości i powinniśmy podchodzić do nich z szczególną ostrożnością. Na dokumencie powinny figurować: pełna nazwa podmiotu oraz numer NIP firmy windykacyjnej. Niezależnie od tego, czy rozmowa telefoniczna jest nawiązywana po raz pierwszy, czy kolejny już raz, to obowiązują te same zasady, jak w przypadku korespondencji listownej, a więc dłużnik powinien zostać poinformowany o tym, kto do niego dzwoni, kogo reprezentuje i w jakiej sprawie.

Dlaczego dzwoni do mnie kancelaria prawna w sprawie długu

Wierzyciel, który pragnie odzyskać swoje pieniądze niekoniecznie musi korzystać z usług firmy windykacyjnej. Zdarza się, że kancelarie prawne reprezentuję wierzycieli i figurują na wezwaniach do zapłaty. Na rynku funkcjonuje wiele kancelarii prawnych, które posiadają ogromne doświadczenie w odzyskiwaniu wierzytelności z niespłaconych kredytów i pożyczek oraz są w stanie pomóc zarówno osobom zadłużonym, jak i wierzycielom, których to reprezentują.

Czy windykator może udzielić informacji o moim długu rodzinie i znajomym

Nie, nie może. Windykator nie może rozmawiać o naszym długu (np. z tytułu niespłaconej pożyczki, czy kredytu) i informować o tym osób trzecich, np. współmałżonka (bez upoważnienia), czy rodzicom osoby, która posiada zobowiązanie. Rzetelne firmy windykacyjne weryfikują swoich rozmówców, by posiadać pewność przeprowadzonej konwersacji z właściwą osobą, dlatego proszą dłużników o podanie poufnych informacji weryfikacyjnych. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, gdzie naruszone zostanie dobre imię i prawa dłużnika.

Windykator terenowy w miejscu pracy

Korzystając z usług windykacji terenowej, która jest próbą nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą zadłużoną, windykator może spotkać się z dłużnikiem w miejscu pracy, jednak na wyraźne życzenie takiej osoby. Dłużnik ma prawo do dyskrecji ze strony osoby reprezentującej wierzyciela. Rozwiązanie to stosuje się podczas, gdy kontakt z dłużnikiem za pomocą innych metod (np. telefoniczny) jest utrudniony, bądź gdy osoba zadłużona prowadzi działalność gospodarczą. Windykacja terenowa jest formą windykacji polubownej i ma za zadanie nawiązania kontaktu z dłużnikiem, poinformowania o zaległości i znalezienia wspólnego rozwiązania.

Co może windykator? Podsumowanie

Windykator nie jest w stanie odebrać nam pieniędzy, jednak może korzystając z argumentów nawiązać formę porozumienia pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Warto rozmawiać z windykacją i szukać wspólnie rozwiązania swojej sytuacji. Wierzyciele wolą spłacającego dłużnika na etapie polubownym, niż przekazywać sprawę do komornika.

Dodaj komentarz