Czy żona odpowiada za długi męża? – odpowiedzialność za długi małżonka

Czy żona odpowiada za długi męża? – odpowiedzialność za długi małżonka

Zawierając związek małżeński w myślach partnerów mogą pojawić się pytania natury finansowej. „Czy żona odpowiada za długi męża przed ślubem?, „Czy po rozwodzie żona odpowiada za długi męża?”. Finanse w małżeństwie to bardzo ważny, choć niechętnie poruszany temat. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy dowiadujemy się o problemach finansowych współmałżonka. Ten artykuł ma pomóc przede wszystkim rozwiać wątpliwości oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące zagadnienia długu w przed, w trakcie oraz po rozwiązaniu małżeństwa.

Na czym polega wspólnota majątkowa?

Najpowszechniejszym ustrojem jest wspólność majątkowa małżeńska, która oznacza, że wszelkie składniki majątkowe nabyte i uzyskane w trakcie małżeństwa stanowią wspólną własność małżonków. Jeżeli jednak wyraziłaś zgodę na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązania finansowego – wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia z majątku wspólnego. Wspólnota majątkowa powstaje automatycznie po ślubie.

Majątek wspólny obejmuje:

 • dobra nabyte po ślubie,
 • wynagrodzenie za pracę i dochody małżonków z działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku osobistego oraz wspólnego, np. z wynajmu,
 • środki przechowywane na rachunkach emerytalnych.

Natomiast majątek zgromadzony przed ślubem oraz składniki majątku zgromadzonego już po zawarciu małżeństwa będą tworzyły nasz majątek osobisty – nawet jeżeli żyjemy w ustroju wspólności majątkowej. Składniki majątku osobistego szczegółowo reguluje art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są to m.in.: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Czym jest intercyza? 

Pomiędzy małżonkami może istnieć także ustrój rozdzielności majątkowej. Powstaje on na skutek podpisania przed notariuszem umowy małżeńskiej tj. intercyzy. Zawarcie umowy sprawia, że małżonkowie zarządzają dwoma osobnymi majątkami i indywidualnie odpowiadają za ewentualne zadłużenie.

W tym przypadku należy przede wszystkim pamiętać, że taka umowa (intercyza) nie wywołuje skutku wstecz. Nie ma możliwości zawarcia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Jeżeli małżonek zadłuży się przed podpisaniem intercyzy – jest od samodzielnie odpowiedzialny za dług.

Kiedy żona odpowiada za długi męża?

Gdy nie została podpisana intercyza, czyli nie ma rozdzielności majątkowej:

Przy wspólnocie majątkowej małżonek, aby zaciągnąć zobowiązanie finansowe (kredyt) potrzebuje zgody swojego  partnera. Jeśli mąż zdecydował się wziąć kredyt pomimo braku zgody – żona nie odpowiada za powstały z tego tytułu dług.

„Zaspokojenie” rozumieć należy jako możliwość skierowania do majątku wspólnego egzekucji, nie oznacza natomiast, że małżonek dłużnika staje się osobiście współodpowiedzialny za zaciągnięte przez tego dłużnika zobowiązanie. Określenie „może żądać zaspokojenia” oznacza, że dłużnik współmałżonka jest obowiązany jedynie znosić egzekucję z majątku wspólnego. Małżonek dłużnika niebędący dłużnikiem osobistym odpowiada z majątku wspólnego, na podstawie przepisów art. 41 KRO. Taki małżonek nie staje się dłużnikiem w znaczeniu prawa materialnego także z chwilą nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalności na podstawie art. 787 KPC.

Jeśli zaś wspólnie z mężem zaciągnęliście zobowiązanie finansowe – za długi odpowiadacie razem, majątkiem wspólnym oraz osobistymi.

Czy żona odpowiada za długi męża? – odpowiedzialność za długi małżonka 1WYJĄTKI

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Reguła ta znajduje zastosowanie bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie, ale nie znajduje zastosowania w razie separacji orzeczonej przez sąd.

Zwykłe potrzeby rodziny to normalne, codzienne potrzeby rodziny, wymagające bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji.

Należą do nich bieżące wydatki, takie jak:

 • zapłata czynszu,
 • opłata za prąd, gaz,
 • bieżące wydatki na artykuły żywnościowe,
 • wydatki związane ze zdrowiem, np. leki,
 • wydatki związane z wychowywaniem dzieci, np. opłaty za szkołę,
 • bieżące drobne wydatki na odzież.

Długi małżonka z działalności gospodarczej

Jeśli małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową (nie podpisaliście intercyzy), za dług z działalności gospodarczej mogą odpowiadać majątkiem wspólnym. W przypadku chęci zaciągnięcia zobowiązania firmowego wymagana jest pisemna zgoda małżonka. Jeśli taka zgoda nie została wydana, egzekucja obejmie jedynie majątek osobisty małżonka, który prowadzi firmę oraz majątek przedsiębiorstwa.

Czy żona jest odpowiedzialna za długi męża w ZUS?

Odpowiedzialność za zobowiązania wobec ZUS-u w ustroju wspólności majątkowej obejmuje majątek osobisty podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Dotyczy to nawet sytuacji, w których współmałżonek, który nie prowadzi firmy nie wiedział o zaległościach publicznoprawnych.

Jeśli małżonkowie zawarli intercyzę, małżonek nieprowadzący działalności gospodarczej, co do zasady nie odpowie za zaległości publicznoprawne żony lub męża. Wyjątkiem tu będzie jednak sytuacja, w której po podpisaniu intercyzy żona pomagała mężowi przy prowadzeniu działalności. Wówczas małżonkowie odpowiadają solidarnie do wartości osiągniętych korzyści (czyli np. do wysokości wynagrodzenia za pracę).

Czy żona musi spłacać długi małżonka sprzed ślubu?

Za długi powstałe przed zawarciem małżeństwa odpowiada wyłącznie osoba która zaciągnęła zobowiązanie. Każdy z partnerów, za zobowiązania powstałe przed datą ślubu odpowiada ze swoich prywatnych finansów. Małżonek w żaden sposób nie zostaje zobligowany do pomocy w spłacaniu zadłużenia. Tak więc bez względu na ilość i wysokość długów partnera, które namnożyły się przed zawarciem związku małżeńskiego, uregulowanie ich pozostaje tylko po stronie danej osoby.

Czy po rozwodzie żona jest odpowiedzialna za długi byłego męża?

Wierzyciel ma prawo żądać spłacenia długów od obojga małżonków, jeśli zobowiązania majątkowe zostały zaciągnięte w trakcie trwania wspólnoty majątkowej.

Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków, ale za wiedzą i zgodą drugiego – w tym przypadku także wierzyciel może dochodzić roszczeń z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego dłużnika, jednak już nie z majątku osobistego drugiego z małżonków.

Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego – wierzyciel może dochodzić roszczeń z majątku małżonka, który zaciągnął zobowiązanie finansowe.

Długi zaciągnięte przed powstaniem wspólności majątkowej lub na poczet majątku osobistego dłużnika – sytuacja identyczna jak w punkcie powyżej.

Sprawdź również: Kredyt we frankach kalkulator

Jak sprawdzić, czy partner ma długi?

Aby sprawdzić czy dana osoba ma długi należy zarejestrować/zalogować się na poniższe platformy. Może to zrobić jedynie osoba, której dług dotyczy. Rejestracja w imieniu kogoś innego jest łamaniem prawa. Jedyną opcją jest zatem szczera rozmowa z współmałżonkiem.

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK),
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
 • BIG InfoMonitor,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG S.A.),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT BIG S.A.),
 • Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.

Sekcja pytań i odpowiedzi  – FAQ

Kiedy odpowiadam za długi męża?

Jeżeli ty albo mąż zaciągnęliście dług po to, aby pokryć koszty tzw. zwykłych potrzeb rodziny, wówczas oboje ponosicie odpowiedzialność za taką wierzytelność. Zasada ta znajduje zastosowanie w każdej sytuacji, nawet wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej i małżonkowie nie mają wspólnego majątku.

Jeśli wspólnie z mężem zaciągnęliście zobowiązanie finansowe – za długi odpowiadacie razem, majątkiem wspólnym oraz osobistymi.

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

Nie. Jeżeli żona nie brała udziału w powstaniu lub narastaniu długu męża, nie może być pociągnięta do zapłaty zobowiązań małżonka, tj. jeśli żona nie figuruje na umowie pożyczki lub kredytu jako współwnioskodawca, żyrant lub poręczyciel – nie odpowiada za dług męża.

Co zrobić aby nie spłacać długów męża?

Aby nie odpowiadać za długi męża należy znieść wspólnotę majątkową i podpisać intercyzę. Można to zrobić przed zawarciem małżeństwa lub już w trakcie trwania małżeństwa. Wymaga wizyty u notariusza, bo intercyza musi mieć formę aktu notarialnego.

Co zrobić, gdy mój małżonek narobił długów?

Jeśli twój małżonek za Twoimi plecami zaciągnął zobowiązanie finansowe (kredyt), bank i komornik może ściągać dług wyłącznie z majątku osobistego Twojego małżonka.

Czy jak mam rozdzielność majątkową chroni przed długami małżonka?

Tak. Rozdzielność majątkowa przede wszystkim chroni małżonków przed odpowiedzialnością za długi drugiego z nich.

Dodaj komentarz